آخرین تکالیف ثبت شده

ثبت تکلیف

قانون بان بستری برای نظارت شهروندان بر اجرای تکالیف دستگاه های اجرایی و تأمین حقوق مسلم آنها است.

آخرین مطالب مجله

چرا قانون بان؟

قانون بان تلاش می کند با بررسی دقیق قوانین، تکالیف دستگاه های اجرایی را رصد نموده و امکان مشارکت مردمی در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی را فراهم نماید. مهم ترین هدف کمیسیون احیای حقوق عامه مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی قوه قضائیه از تاسیس این سامانه فراهم نمودن بستر مطالبه گری نسبت به اجرای قوانین از سوی مردم و نیز پاسخگویی مستمر دستگاه های اجرائی است.

قانون بان عمل به قوانین را معیار سنجش دستگاه های اجرایی قرار داده و بر این اساس آن ها را ارزیابی می نماید. همچنین این سامانه با مشارکت شما و پیگیری تکالیف ثبت شده از دستگاه ها، اقدامی مهم و اثرگذار در مسیر شفافیت عملکرد دستگاه های اجرایی رقم خواهد زد.

آخرین اخبار تکالیف